Từ viết tắt

YMYL là gì?

YMYL là gì?

Từ viết tắt của 4 âm tiết đầu chữ cái tiếng Anh: Your Money or Your Life. Tạm dịch là
FYI là gì?

FYI là gì?

Là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "For You Information", giải nghĩa tiếng Việt là Xin cho bạn biết. Đây là từ phổ biến sử dụng trong ngữ cảnh chuyển tiếp thư điện tử và đảm bảo tính...
RIP là gì?

RIP là gì?

R.I.P là chữ viết tắt của từ Rest In Peace trong tiếng Anh. Ngoài ra theo tiếng latin R.I.P có nhhĩa là requiescat in pace hay requiescant in pace cũng có thể viết tắt là RIP. Cả hai các viết này đều có nghĩa...