Từ viết tắt

FYI là gì?

FYI là gì?

Là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Forward You Information, giải nghĩa tiếng Việt là Xin cho bạn biết. Đây là từ phổ biến sử dụng trong ngữ cảnh chuyển tiếp thư điện tử và đảm bảo tính...