Chuyển tới nội dung
Các pháp nhân phổ biến trong tiếng Anh
Trang chủ » Thuật ngữ » Tiếng Anh

Các pháp nhân phổ biến trong tiếng Anh

05.08.2020

Association

Hiệp hội

Government-owned corporation

Doanh nghiệp nhà nước

Joint-stock partnership

Hợp danh cổ phần

Limited joint-stock partnership

Hợp danh cổ phần trách nhiệm hữu hạn

Limited liability partnership

Hợp danh trách nhiệm hữu hạn

Wiki: Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn

Nguồn tham khảo:

https://www.thesaigontimes.vn/133460/Cac-hinh-thai-doanh-nghiep-proprietorship-partnership-limited-liability-corporation.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability_partnership

Bài viết khác